Ansvarsfraskrivelse

Rhythm gir ingen garantier for påliteligheten til funksjonene på dette nettstedet, innholdet eller andre funksjoner på nettstedet, og fraskriver seg alt ansvar i tilfelle tjenestefeil i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Du erkjenner at all tillit til slikt materiale eller slike systemer skjer på egen risiko. Rhythm gir ingen garantier med hensyn til hvor lenge innhold eller brukerinnhold vil bli bevart.

INNHOLDET OG NETTSTEDET LEVERES "SOM DET ER" OG UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. RHYTHM GARANTERER IKKE AT INNHOLDET ELLER NETTSTEDET VIL VÆRE EGNET FOR NOE BESTEMT FORMÅL OG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR EIERSKAP, IKKE-KRENKELSE, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. RHYTHM PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR, OG GIR INGEN GARANTIER FOR, AT FUNKSJONENE OG INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE TILGJENGELIG UTEN AVBRUDD, VIL VÆRE TIDSRIKTIG ELLER FEILFRI, ELLER IKKE VIL INNEHOLDE VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, ER RHYTHM IKKE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANDRE FOR UNØYAKTIGHET, FORSINKELSE, AVBRUDD I TJENESTEN, FEIL ELLER UTELATELSE, UANSETT OM DET SKYLDES HENDELSER UTENFOR RHYTHM'S RIMELIGE KONTROLL, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, NATURKATASTROFER, SVIKT I KOMMUNIKASJONSLINJER, TYVERI, ØDELEGGELSE ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL DETTE NETTSTEDETS REGISTRE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER, ELLER FOR EVENTUELLE SKADER SOM FØLGE AV DETTE. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, VIL RHYTHM ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT TID, TAPTE PENGER, TAPT FORTJENESTE ELLER GOODWILL, ENTEN DET ER I KONTRAKT, ERSTATNING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG UANSETT OM SLIKE SKADER ER FORUTSETT ELLER UFORUTSETT MED HENSYN TIL BRUK AV NETTSTEDET. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, VIL RHYTHM ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANDRE FOR AVGJØRELSER DU TAR ELLER HANDLINGER DU UTFØRER I TILLIT TIL SLIKT INNHOLD ELLER NETTSTEDET.

Gjeldende lov: Disse bruksvilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med nederlandsk lov. Uten at det berører bestemmelser i ufravikelig lovgivning, skal alle tvister som oppstår i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene, være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til den kompetente domstolen i Amsterdam, Nederland.

Kontaktinformasjon for Rhythm: Spørsmål eller bekymringer angående Rhythm's bruksvilkår kan rettes til: privacy@rhythmtx.com.

Hvis noen del av disse vilkårene kjennes ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den delen tolkes på en måte som er i samsvar med gjeldende lov for å gjenspeile, så nært som mulig, partenes opprinnelige intensjoner, og de gjenværende delene skal forbli i full kraft og virkning.

Hvis vi unnlater å håndheve eller utøve noen bestemmelse i disse vilkårene eller relaterte rettigheter, skal dette ikke utgjøre et avkall på den rettigheten eller bestemmelsen.